Truy cập
  Visitor:26845
  Online:
   Thời tiết 
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
 Liên kết
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Lần thứ 10 năm 2010


 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
68 Hai Bà Trưng – Phường 6 – TP.Đà Lạt – T.Lâm Đồng
Điện thoại: 063.3821854                   Fax: 063.3832542
Website: www.lhc.com.vn     Email: info@lhc.com.vn
 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 10 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
NĂM 2010
-          Căn cứ vào Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng.
-          Căn cứ vào các nội dung biểu quyết của Cổ đông tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 10, ngày 25 tháng 04 năm 2010.
NGHỊ QUYẾT
Tổng số đại diện: 1.350.200 cổ phần đạt tỷ lệ 67,51% cổ phần biểu quyết.
Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm đồng đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:
Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009.
Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, với tỷ lệ 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể như sau:
Kết quả hoạt động SXKD năm 2009:                                                  ĐVT: triệu đồng
-          Doanh thu thuần                                    :                                      114.501
-          Giá vốn hàng bán                                   :                                        89.172
-          Lợi nhuận gộp                                       :                                        25.329
-          Doanh thu hoạt động tài chính                :                                          4.147
-          Chi phí tài chính                                    :                                             280
-          Chi phí bán hàng                                   :                                                0
-          Chi phí quản lý doanh nghiệp                  :                                          6.539
-          Thu nhập khác                                      :                                          1.808
-          Chi phí khác                                          :                                             129
-          Lợi nhuận khác                                      :                                          1.679
-          Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế           :                                        24.336
-          Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành         :                                          4.229
-          Lợi nhuận sau thuế TNDN                       :                                        20.108
-          Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)      :                                10.054 đồng
 
Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009.
Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2009. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:
STT
Diễn giải
Tỷ lệ
Năm 2009
1
Tổng lợi nhuận trước thuế
 
24.336.614.870
2
Lợi nhuận sau thuế
 
20.108.002.743
3
Chia cổ tức và trích lập các quỹ
 
 
3.1
Chia cổ tức 50%/vốn
46,13%
9.275.749.000
3.2
Quỹ dự phòng tài chính
4,97%
1.000.000.000
3.3
Quỹ đầu tư phát triển
47,73%
9.596.759.89
3.4
Quỹ khen thưởng – phúc lợi
1,17%
235.493.847
Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2010
Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2010. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:
STT
Diễn giải
Kế hoạch năm 2010
1
Doanh thu thuần
120 tỷ đồng
2
Lợi nhuận trước thuế
20 tỷ đồng
3
Cổ tức chia cho cổ đông
24 ¸ 50% (VĐL cũ)
4
Đầu tư mua sắm TSCĐ
10¸15 tỷ đồng
5
Khấu hao TSCĐ
7¸8 tỷ đồng
6
Đầu tư tài chính
30 tỷ đồng (VĐL cũ)
50 tỷ đồng (VĐL mới)
Điều 4: Thông qua tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2009 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2010
Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2009 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2010. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:
1. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2009 là 488.340.000 đồng.
2. Quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2010 được hưởng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông lần thứ 9 ngày 21/01/2009 và nằm trong qũy lương 3%/doanh thu của bộ phận gián tiếp. Ngoài ra HĐQT + BKS được hưởng thêm 5%/lợi nhuận từ kinh doanh chứng khoán.
Điều 5: Thông qua quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc điều hành
Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị  kiêm nhiệm Giám đốc điều hành trong năm tài chính 2010. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:
Quyết định Ông Lê Đình Hiển Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng trong năm tài chính 2010.
Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010
Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:
Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng gồm:
1.       Công ty TNHH Kiểm toán DTL
2.       Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3.       Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán AFC.
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể trong số các công ty kiểm toán đã nêu trên.
Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyet nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:
Điều lệ cũ
Điều lệ sửa đổi
Điều 5-Mục 1: Vốn điều lệ của Công ty là 10.000.000.000 VNĐ. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
Điều 24-Mục 3: Điều kiện giới thiệu hoặc ứng cử vào thành viên hội đồng quản trị Công ty: Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 0,5% tổng số cổ phần phổ thông. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu.
Điều 5-Mục 1: Vốn điều lệ của Công ty là 20.000.000.000 VNĐ. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
Điều 24-Mục 3: Điều kiện giới thiệu hoặc ứng cử vào thành viên hội đồng quản trị Công ty: Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu.
Điều 8: Thông qua việc bãi bỏ quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu của các chức danh
Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông việc bãi bỏ quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu của các chức. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:
Bãi bỏ quy định về tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ tối thiểu của Thành viên HĐQT, thành viên BKS và các chức danh khác của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 8 năm 2008 như sau:
1. Bãi bỏ quy định về cổ phiếu của các chức danh tối thiểu phải nắm giữ không được bán, chuyển nhượng trong khi đang làm việc tại Công ty:
1.1- Thành viên HĐQT                                                     :              10.000 cổ phần
1.2- Tổng giám đốc (giám đốc)                                         :                7.000 cổ phần
1.3- Phó tổng giám đốc (phó giám đốc); Kế toán trưởng    :                 5.000 cổ phần
1.4- Trưởng phòng ban, đội trưởng, thành viên BKS          :                 3.000 cổ phần
1.5- Cán bộ, kỹ thuật viên, công nhân lái xe, máy              :                    500 cổ phần
1.6- Các đối tượng là cổ đông, CNV được Công ty bảo lãnh vay tiền ngân hàng hoặc Công ty cho vay tiền sử dụng cho mục đích cá nhân, số cổ phần giữ lại chưa được bán tương đương với 130% số nợ vay chưa trả không được chuyển nhượng trong thời gian chưa trả nợ vay.
2. Giao HĐQT nghiên cứu ban hành những quy định khác nhằn gắn chặt trách nhiệm của các cá nhân làm việc trong Công ty với Công ty và đảm bảo việc an toàn tài sản của Công ty.
Điều 9: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu
Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:
1. Tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên từ 40 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng bằng việc:
1.1. Thưởng 1.000.000 cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 2:1 từ nguồn thặng dư vốn
1.2. Phát hành 100.000 cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV với giá 25.000 đ/CP. Giao Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được mua cổ phiếu.
1.3. Số lượng cổ phiếu còn lại phát hành cho Đối tác chiến lược và đấu giá rộng rãi cho các nhà đầu tư quan tâm. Giá sàn để đấu giá và giá bán cho Đối tác chiến lược giao Hội đồng quản trị quyết định nhưng không được thấp hơn 30.000 đ /CP.
Thời điểm phát hành cho CBCNV và đấu giá là thời điểm sau khi phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
2. Giao cho Hội đồng quản lựa chọn Đối tác chiến lược, thời điểm thưởng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 để có lợi nhất cho cổ đông.
Đại hội đồng cổ đông lần thứ 10 năm 2010 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan đến các công tác nêu ở các điều trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành .
 
 Đà Lạt, Ngày 25 tháng 04 năm 2010
                                                                      TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Lê Đình Hiển
 
 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Lần thứ 10 năm 2010 ( 27/4/2010 )
Nghị quyết của HĐQT trình ĐHĐCĐ lần thứ 10 năm 2010 ( 27/4/2010 )
NỘI DUNG ĐHĐCD LẦN THỨ 10 NĂM 2010 ( 5/4/2010 )
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/v trình ĐHĐCĐ lần thứ 10 ( 5/4/2010 )
NỘI DUNG ĐHĐCD LẦN THỨ 10 NĂM 2010 ( 5/4/2010 )
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 ( 30/3/2010 )
Thông báo V/v đại hội cổ đông thường niên năm 2010 ( 15/3/2010 )
THÔNG BÁO ( 1/2/2010 )
CÔNG VĂN CỦA TT LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ( 1/2/2010 )
Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán năm 2009 ( 22/1/2010 )
Danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 ( 22/1/2010 )
THÔNG CÁO BÁO CHÍ ( 11/1/2010 )
Thông tin về Doanh nghiệp ( 6/1/2010 )
Thông báo V/v: Lưu ký chứng khoán và Niêm yết cổ phiếu ( 5/1/2010 )
Thông báo ( 10/12/2009 )
Niêm yết cổ phiếu ( 9/12/2009 )
THÔNG BÁO ( 26/10/2009 )
THÔNG BÁO ( 5/10/2009 )
THÔNG BÁO ( 24/9/2009 )
Nghị quyết: Về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Điều chỉnh hạn mức đầu tư tài chính ( 17/9/2009 )
1 2

Bản Quyền (C) 2008: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
Số 68 Hai Bà Trưng - Dalat - Lâm Đồng
Điện thoại: 84.63.3821854-3833850-Fax:063832542
Website:www.lhc.com.vn ,  Email:xdthuyloild@vnn.vn
Design By: Tin Trung Co., Ltd