Truy cập
  Visitor:26845
  Online:
   Thời tiết 
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
 Liên kết
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ


 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 28 tháng 07 năm 2010

 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

 

                       Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

                                      - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

                                     - Tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch: Công t y cổ phần đầu tư

                                            và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng

1. Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: TRẦN DUY QUỲNH TRANG

2. Số chứng minh thư: 250486182

3. Điện thoại liên hệ: 0912006282

4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Cổ đông

5. Mã chứng khoán giao dịch: LHC

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000 cp

7. Số tài khoản giao dịch: 073C009283

8. Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: TRẦN DUY HÀ

9. Số chứng minh thư: 250220578

10. Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch (nếu có): THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

11. Quan hệ của người/tổ chức giao dịch với người có liên quan: Con

12. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 13.300 cp

13. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 cp

14. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cp

15. Mục đích thực hiện giao dịch: cân đối tài chính cá nhân

16. Phương thức giao dịch: khớp lệnh

17. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 02/08/2010 đến 02/10/2010

Người thông báo

TRẦN DUY QUỲNH TRANG


KẾT QỦA BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 3 (2011-2015) ( 18/4/2011 )
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN VÀ THAM DỰ ĐHĐDCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 ( 24/1/2011 )
ông Hầu Văn Tuấn - Thành viên HĐQT đã mua 27.000CP ( 29/10/2010 )
Ông Hầu Văn Tuấn - Thành tiên HĐQT đăng ký mua 27.000cp ( 11/10/2010 )
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ( 7/9/2010 )
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ( 23/8/2010 )

Bản Quyền (C) 2008: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
Số 68 Hai Bà Trưng - Dalat - Lâm Đồng
Điện thoại: 84.63.3821854-3833850-Fax:063832542
Website:www.lhc.com.vn ,  Email:xdthuyloild@vnn.vn
Design By: Tin Trung Co., Ltd