Truy cập
  Visitor:26845
  Online:
   Thời tiết 
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
 Liên kết
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ


 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Đà Lạt, ngày 07 tháng 09 năm 2010
 
 
 
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
 
 
                       Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
                                      - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
                                     -  Công t y cổ phần đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng
 
1. Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: TRẦN DUY HÀ
 
2. Số chứng minh thư: 250220578
 
3. Điện thoại liên hệ: 0918007434
 
4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Thành viên ban kiểm soát
 
5. Mã chứng khoán giao dịch: LHC
 
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.300 cp
 
7. Số tài khoản giao dịch: 008C630942
 
8. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.300 cp
 
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.000 cp
 
10. Mục đích thực hiện giao dịch: cân đối tài chính cá nhân
 
11. Phương thức giao dịch: khớp lệnh
 
12. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 09/09/2010 đến 09/11/2010
Người thông báo
TRẦN DUY HÀ
Download (Right Click - Chọn Save Link as)

KẾT QỦA BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 3 (2011-2015) ( 18/4/2011 )
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN VÀ THAM DỰ ĐHĐDCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 ( 24/1/2011 )
ông Hầu Văn Tuấn - Thành viên HĐQT đã mua 27.000CP ( 29/10/2010 )
Ông Hầu Văn Tuấn - Thành tiên HĐQT đăng ký mua 27.000cp ( 11/10/2010 )
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ( 7/9/2010 )
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ( 23/8/2010 )

Bản Quyền (C) 2008: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
Số 68 Hai Bà Trưng - Dalat - Lâm Đồng
Điện thoại: 84.63.3821854-3833850-Fax:063832542
Website:www.lhc.com.vn ,  Email:xdthuyloild@vnn.vn
Design By: Tin Trung Co., Ltd