Truy cập
  Visitor:26845
  Online:
   Thời tiết 
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
 Liên kết
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN VÀ THAM DỰ ĐHĐDCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011


 

 

Nội dung của Thông báo của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 thể hiện ở tập tin đính kèm
Download (Right Click - Chọn Save Link as)

KẾT QỦA BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 3 (2011-2015) ( 18/4/2011 )
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN VÀ THAM DỰ ĐHĐDCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 ( 24/1/2011 )
ông Hầu Văn Tuấn - Thành viên HĐQT đã mua 27.000CP ( 29/10/2010 )
Ông Hầu Văn Tuấn - Thành tiên HĐQT đăng ký mua 27.000cp ( 11/10/2010 )
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ( 7/9/2010 )
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ( 23/8/2010 )

Bản Quyền (C) 2008: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
Số 68 Hai Bà Trưng - Dalat - Lâm Đồng
Điện thoại: 84.63.3821854-3833850-Fax:063832542
Website:www.lhc.com.vn ,  Email:xdthuyloild@vnn.vn
Design By: Tin Trung Co., Ltd