Truy cập
  Visitor:26845
  Online:
   Thời tiết 
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
 Liên kết
BÁO CÁO CỦA BKS TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011


CTY CP ĐT&XD THỦY LỢI LÂM ĐỒNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                BAN KIỂM SOÁT                                  Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
                          ***                                                         ***
                                                                     
Đà lạt, ngày 16 tháng 3 năm 2011

 

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG NĂM 2011

 

Kính gửi : Qúy cổ đông công ty CP Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm đồng

 

Thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Ban kiểm soát theo điều lệ của công ty . Ban kiểm soát chúng tôi báo cáo tình hình và kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2010 như sau :

I . CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2010 BKS có 03 thành viên không có thay đổi, trong năm đã thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức họp 02 kỳ vào đầu năm và cuối năm để kiểm điểm , triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao

- Cử trưởng ban tham gia các cuộc họp của hội đồng quản trị

- Xem xét các báo cáo tài chính; báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của công ty theo định kỳ

- Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán

- Tham gia hội nghị CNV người lao động , các cuộc họp do giám đốc chủ trì

II . KẾT QUA GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY

1/ Bảng cân đối kế toán
Báo cáo tài chính năm 2010 đã được công ty kiểm toán DTL thành viên của Honwath international thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán . BKS thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động và tài chính báo cáo năm 2010 của công ty . Số liệu tóm tắt như sau :

Đơn vị tính : triệu đồng

Tài sản

Số tiền

Nguồn vốn

Số tiền

A- Tài sản ngắn hạn

85.257

A- Nợ phải trả

65.231

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.762

I. Nợ ngắn hạn

57.962

II. Các khoản đầu tư ngắn hạn

3.200

1. Nợ dài hạn

7.269

III. Các khoản phải thu

63.093

 

 

IV. Hàng tồn kho

12.298

 

 

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.904

B. Vốn chủ sở hữu

62.405

 

 

I. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

62.404

 

 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

20.000

B. Tài sản dài hạn

42.379

2. Thặng dư vốn cổ phần

12.447

 

 

3. Cổ phiếu qũy

0

I. Tài sản cố định

29.586

4. Qũy đầu tư phát triển

16.500

1. Tài sản hữu hình

27.368

5. Qũy dự phòng tài chính

2.000

2. Tài sản cố định vô hình

2.200

6. Lãi chưa phân phối

11.457

- Nguyên giá

57.108

 

 

- Giá trị hao mòn

29.722

II. Nguồn kinh phí và qũy khác

0

- Giá trị còn lại

27.368

 

 

3. Đầu tư chứng khoán dài hạn

12.793

 

 

Tổng cộng

127.636

Tổng cộng

127.636

a/ Bên tài sản

1. Các khoản phải thu đến 31/12/2010 là : 63.093 triệu bao gồm

• 24 chủ thể ban quản lý đầu tư xây dựng công trình : 51.220 triệu

• khoản ứng trước cho người bán hàng : 835 triệu

• 11 cá nhân , tổ chức BQL dự án vay :11.037 triệu ( TTQLKTCT công cộng Đạ tẻr 10 tỷ )

2. Các khoản phải thu khác : CNV công ty tạm ứng : 1.904 triệu

3. Hàng tồn kho :

• Chi phí SXKD dở dang : 12.290 triệu chi phí 10 công trình

• Nguyên vật liệu : 8,639 triệu

4. Đầu tư chứng khoán dài hạn : 15.993 .triệu đầu tư 03 mã cổ phiếu , trái phiếu

b/ Bên nguồn vốn :
Tổng nguồn vốn đang hoạt động đến 31/12/2010 là 127.636 triệu đồng , trong đó vốn tự có và coi như tự có 62.404 triệu chiếm tỷ lệ 48,89% còn 51,11 % vốn còn lại là : ứng trước hợp đồng thi công 22.682 triệu , phải trả người bán 16.883 triệu, nợ ngắn hạn,dài hạn ngân hàng 17.077 triệu . Số còn lại là nợ các khoản khác; thuế phải nộp, cá nhân cho công ty vay….

2/ Một số vấn đề liên quan khác

- Chi phí quản lý 4,8% doanh thu

- Doanh thu tăng 36% so với năm 2009

- Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch năm 2010, giảm 16,8% so với năm 2009

- Nộp ngân sách đầy đủ kịp thời

- Mua, bán, đầu tư cổ phiếu có hiệu quả , trích lập dự phòng đầy đủ

- Phương án tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu không thực hiện được vì chưa có danh mục đầu tư và cần thiết cho sản xuất kinh doanh

- Đầu tư mua sắm tài sản so với các năm trước giá trị nhỏ ( 3,9 tỷ)

Tóm lại, qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán, BKS xem xét không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh , báo cáo thể hiện đầy đủ ,rõ ràng không có số liệu phải điều chỉnh, loại trừ . Tình hình tài chính công ty lành mạnh . Kết qua hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều vượt các chỉ tiêu do đại hội đồng cổ đông năm 2010 đề ra .

III. KẾT QUA GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

- HĐQT công ty có 05 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của điều lệ

- HĐQT tổ chức họp thường xuyên định kỳ hàng qúy , họp bất thường khi cần thiết do chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời trưởng BKS triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông ; thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của công ty thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ , công khai minh bạch . Đề xuất , giải quyết , tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời quyền lợi của cổ đông, chế độ đối với người lao động . Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty .

- Năm 2010 Ban giám đốc tổ chức thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 , Phân công chức năng nhiệm vụ rõ ràng cho các phòng ban, bộ phận . Bổ sung điều chỉnh định mức đơn giá nội bộ công ty

- Thực hiện công tác báo cáo , công bố thông tin đúng quy định
Năm 2010 không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý công ty . BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT trình đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tại đại hội cổ đông lần thứ 11

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG
Nhìn chung năm 2010 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty
Trong năm 2010 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

V. KIẾN NGHỊ
Công ty đang Hoạt động theo luật doanh nghiệp, luật chứng khoán ban kiểm soát nhiệm kỳ qua chưa bắt kịp với sự phát triển của công ty . BKS kiến nghị :

- Nhiệm kỳ mới cần chọn người có năng lực về pháp luật để đảm nhiệm việc “ tư pháp” và thực hiện chức năng , nhiệm vụ tốt hơn

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2010 của công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm đồng . BKS xin báo cáo đại hội cổ đông .


TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Tô Văn An

 BÁO CÁO CỦA BKS TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 ( 21/3/2011 )

Bản Quyền (C) 2008: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
Số 68 Hai Bà Trưng - Dalat - Lâm Đồng
Điện thoại: 84.63.3821854-3833850-Fax:063832542
Website:www.lhc.com.vn ,  Email:xdthuyloild@vnn.vn
Design By: Tin Trung Co., Ltd