Truy cập
  Visitor:26845
  Online:
   Thời tiết 
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
 Liên kết
NGHỊ QUYẾT - BIÊN BẢN ĐHĐCĐ LẦN THỨ 11 NĂM 2011


   

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ

 

 

XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

 

 

---------------------

Số: 01 /NQ-ĐHCĐ11-LHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 

Đà Lạt, ngày 16 tháng 04 năm 2011

 

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 11

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

 

NĂM 2011

 

--------------

 
 

-          Căn cứ vào Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng.

 

  -          Căn cứ vào các nội dung biểu quyết của Cổ đông tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 11, ngày 16 tháng 04 năm 2011.

 NGHỊ QUYẾT

 

 

--------------------

Tổng số đại diện: 1.560.500 cổ phần đạt tỷ lệ 78,03% cổ phần biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:

 

 

 Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010.

 

 

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, với tỷ lệ 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2010:                                                               ĐVT: triệu đồng

-         Doanh thu thuần:                                         156.111

-         Giá vốn hàng bán:                                       131.251

-         Lợi nhuận gộp:                                              24.859

-         Doanh thu hoạt động tài chính:                     5.604

-         Chi phí tài chính :                                             3.419

-         Chi phí bán hàng :                                                   0

-         Chi phí quản lý doanh nghiệp:                      7.508

-         Thu nhập khác:                                                1.839

-         Chi phí khác:                                                    1.130

-         Lợi nhuận khác:                                                 709

-         Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:           20.244

-         Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành:          4.787

-         Lợi nhuận sau thuế TNDN:                         15.457

-         Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng):  7.729 đồng


Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.

 

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2010. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:

 

STT

 

Diễn giải

 

Tỷ lệ

 

Năm 2010

1

Tổng lợi nhuận trước thuế

 

20.244.918.021

2

Lợi nhuận sau thuế

 

15.457.157.066

3

Chia cổ tức và trích lập các quỹ

 

 

3.1

Chia cổ tức 50%/vốn

64,69%

10.000.000.000

3.2

Quỹ đầu tư phát triển

33,64%

5.200.000.000

3.3

Quỹ khen thưởng – phúc lợi

1,67%

257.157.066

 

 

 Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2011

 

 

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2011. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:

 

STT

 

Diễn giải

 

Kế hoạch năm 2011

1

Doanh thu thuần

150 tỷ đồng

2

Lợi nhuận trước thuế

20 tỷ đồng

3

Cổ tức chia cho cổ đông

24 ¸ 50%

4

Đầu tư mua sắm TSCĐ

10¸15 tỷ đồng

5

Khấu hao TSCĐ

8¸10 tỷ đồng

6

Đầu tư tài chính

30 tỷ đồng

 

 

 Điều 4: Thông qua tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2010 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2011

 

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2010 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2011. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:

1. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2010 là: 225.127.500 đồng.

2. Quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2011 được hưởng theo Điều 4, Nghị quyết Đại hội cổ đông lần thứ 10 ngày 25/04/2010.

 

 

 Điều 5: Thông qua quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc điều hành

 

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc điều hành trong năm tài chính 2011. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:

Quyết định ông Lê Đình Hiển Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng trong năm tài chính 2011.

 

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011

 

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:

 

Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng gồm:

1.      Công ty TNHH Kiểm toán DTL

2.      Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

3.      Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể trong số các công ty kiểm toán đã nêu trên.

 

Điều 7: Thông qua việc bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

 

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:

 

Bổ sung: Mục 3, Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông “Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông kèm theo giấy ủy quyền và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của Cổ đông hoặc tới địa chỉ do Cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Bưu điện xác nhận Cổ đông đã nhận được nhưng Cổ đông không có phản hồi thì xem như Cổ đông đồng ý với các phương án mà HĐQT đưa ra, trường hợp thực hiện quyền bỏ phiếu thì Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT”

 


Điều 8:  Thông qua phương án tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu

 

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông gia hạn thực hiện phương án tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu do Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10 năm 2010 thông qua nhưng tính lại giá và thời điểm phát hành. Cụ thể:

1. Giá phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV là giá đã điều chỉnh sau khi thưởng cổ phiếu và được giảm 10.000 đồng/CP. Giá phát hành cho đối tác chiến lược là giá đã điều chỉnh sau khi thưởng cổ phiếu và được giảm giá 5.000 đ/CP.

2. Thời điểm tăng vốn và phát hành cổ phiếu giao cho HĐQT quyết định nhằm có lợi nhất cho Cổ đông.

Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết.

 

 

Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11 năm 2011 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan đến các công tác nêu ở các điều trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành .

                                               Đà lạt, ngày 16 tháng 04 năm 2011

                                                                    TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

                                                             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

                                                                             Lê Đình Hiển

 

 

 BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 11 NĂM 2011

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

 

 

 

-------------------------

 

Hôm nay, vào lúc 08h10’ ngày 16 tháng 04 năm 2011, tại hội trường khách sạn BEST WESTERN DALAT PLAZA  -  09 Lê Đại Hành, Phường 3, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 11.

 

 

  1.      Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

 

  1.1  Thành phần tham dự:

 

-  Toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần  Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

  1.2  Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

 

Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2011 - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng:

Tổng số cổ đông được mời là 392 cổ đông, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 43 người, đại diện cho 1.560.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 78,03% trên tổng số cổ phần (2.000.000 cổ phần) của Công ty.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

 

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và các văn bản pháp luật liên quan:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2011 – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ngày 16 tháng 4 năm 2011 là hợp pháp và hợp lệ.

  2.      Nội dung làm việc của Đại hội

 

2.1  Giới thiệu đoàn chủ tịch: Ông Tô Văn An, Trưởng BKS giới thiệu đoàn chủ tịch gồm:

·   Ông: Lê Đình Hiển

·   Ông: Nguyễn Quang Trung

·   Ông: Hầu Văn Tuấn

  2.2  Thông qua nội quy làm việc của đại hội: Ông: Nguyễn Quang Trung thay mặt Hội đồng quản trị thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

 

 

2.3  Đề cử ban thư ký và chọn Ban bầu cử - kiểm phiếu

Ông Lê Đình Hiển đề cử:

Ban thư ký  gồm:

·   Ông: Trần Đại Hiền

·   Ông: Tô Văn Vạn

Ban bầu cử - kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2011÷2015) gồm:

·   Ông: Phạm Văn Hội                  Trưởng ban bầu cử

·   Ông: Cù Minh Tuấn                  Thành viên

Đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất thông qua  quy chế, Chương trình đại hội,

 

2.4  Các báo cáo trình bày trong Đại hội

 

I.             Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và chương trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

 

Ông: Hầu Văn Tuấn, Kế toán trưởng công ty báo cáo tóm tắt:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010.

2. Chương trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

 

 

II.          Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010, thư kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

 

Ông: Hầu Văn Tuấn, kế toán trưởng công ty trình bày báo cáo tóm tắt tài chính đã được kiểm toán của năm 2010, thư kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

 

STT

 

Diễn giải

 

Tỷ lệ

 

Năm 2010

1

Tổng lợi nhuận trước thuế

 

20.244.918.021

2

Lợi nhuận sau thuế

 

15.457.157.066

3

Chia cổ tức và trích lập các quỹ

 

 

3.1

Chia cổ tức 50%/vốn

64,69%

10.000.000.000

3.3

Quỹ đầu tư phát triển

33,64%

5.200.000.000

3.4

Quỹ khen thưởng – phúc lợi

1,67%

257.157.066

 

 

III.       Báo cáo tóm tắt kết qủa hoạt động của nhiệm kỳ 2 (2006÷2010)

 

Chủ tịch hội đồng quản trị báo cáo tóm tắt kết qủa hoạt động của nhiệm kỳ 2 (2006÷2010) với các nội dung:

1. Sơ lược những khó khăn – thuận lợi của nhiệm kỳ 2.

2. Một số kết qủa hoạt động trong nhiệm kỳ 2:

- Về tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ;

- Về vốn điều lệ;

- Về kết qủa hoạt động SXKD;

- Về thu nhập của người lao động;

- Về đầu tư tài sản cố định;

3. Mục tiêu – phương hướng nhiệm kỳ.

4. Kết luận


IV.        Báo cáo tóm tắt của Ban kiểm soát

 

Ông: Tô Văn An, Trưởng ban kiểm soát báo cáo các nội dung:

1. Các hoạt động của ban kiểm soát

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty

3. Kết quả giám sát đối với thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban giám đốc và các cán bộ quản lý

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cổ đông.

5. Kiến nghị cho thời gian tới.

 

 

2.5  Hội đồng quản trị trình các vấn đề trước đại hội cổ đông

Ông: Nguyễn Quang Trung, Phó chủ tịch HĐQT trình trước đại hội các vấn đề:

1. Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 31/3/2011 Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2011;

2. Tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 8/4/2010 V/v thông qua tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2010 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2011.

3. Tờ trình số 44/TTr-HĐQT ngày 31/3/2011 Phương án tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu.

4. Tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 31/3/2011 V/v phân phối lợi nhuận năm 2010;

5. Tờ trình số 46/TTr-HĐQT ngày 31/3/2011 V/v bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

6. Tờ trình số 47/TTr-HĐQT ngày 31/3/2011 V/v Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm giám đốc điều hành công ty

7. Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 31/3/2011 V/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011

 

 

2.6  Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2011÷2015)

 

2.6.1. Quy chế bầu cử:

- Ông: Nguyễn Quang Trung, Phó chủ tịch HĐQT thông qua đại hội dự thảo quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2011÷2015).

2.6.2. Đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS: ông Lê Đình Hiển, thay mặt HĐQT lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội

- Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo quy chế bầu cử: 100% nhất trí thông qua.

- Đại hội biểu quyết thông qua số lượng nhân sự của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3: (1) Hội đồng quản trị:  5 người và (2) Ban kiểm soát: 3 người. 100% cổ đông nhất trí thông qua.

- Đại hội thông qua danh sách các ứng viên đề cử:

a- Các ứng viên do các cổ đông và nhóm cổ đông đề cử tại đại hội: không có

b- Các ứng viên do các cổ đông sáng lập đề cử: không có.

c- Danh sách các ứng viên do HĐQT đề cử:

+ Hội đồng quản trị:

1. Ông: Lê Đình Hiển

2.Ông: Nguyễn Quang Trung

3. Ông: Hầu Văn Tuấn

4. Ông: Võ Văn Đông

5. Ông: Bùi Trung Trực

6. Ông: Lê Đình Hòa

7. Ông: Lê Nguyên Huy

+ Ban kiểm soát:

1. Ông: Tô Văn An

2. Bà: Nguyễn Thị Lan Hương

3. Ông: Trần Duy Hà

4. Ông: Vũ Hồng Tuấn

 

2.6.3. Danh sách các ứng viên đưa vào bầu cử:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu cử nhiệm kỳ 3 (2011÷2015).  100% nhất trí thông qua danh sách gồm:

+ Hội đồng quản trị:

1. Ông: Lê Đình Hiển

2.Ông: Nguyễn Quang Trung

3. Ông: Hầu Văn Tuấn

4. Ông: Võ Văn Đông

5. Ông: Bùi Trung Trực

6. Ông: Lê Đình Hòa

7. Ông: Lê Nguyên Huy

+ Ban kiểm soát:

1. Ông: Tô Văn An

2. Bà: Nguyễn Thị Lan Hương

3. Ông: Trần Duy Hà

4. Ông: Vũ Hồng Tuấn

 

2.6.4. Tiến hành bầu cử:

- Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu cử, nhận phiếu bầu cử và kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu thông qua đại hội biên bản kiểm phiếu bầu cử.

 

 2.6.5. Kết qủa bầu cử: Các ứng viên trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2011÷2015) gồm:

+ Hội đồng quản trị:

STT

Họ và tên ứng cử viên

Số phiếu bầu

Đạt tỷ lệ (%)

01

Lê Đình Hiển

3.531.000

47,55

02

Hầu Văn Tuấn

1.285.000

17,30

03

Bùi Trung Trực

872.500

11,70

04

Lê Đình Hòa

685.000

9,23

05

Nguyễn Quang Trung

682.500

9,19

+ Ban kiểm soát:

STT

Họ và tên ứng cử viên

Số phiếu bầu

Đạt tỷ lệ (%)

01

Nguyễn Thị Lan Hương

2.132.100

46,01

02

Tô Văn An

1.624.300

35,05

03

Vũ Hồng Tuấn

847.700

18,29

 

 

2.7  Thảo luận

 

Các ý kiến của cổ đông:

 

Giải đáp các ý kiến:

1. Đề nghị giải thích rõ hơn về định hướng đầu tư phát triển mở rộng quy mô hoạt động sản xuất của công ty.

- Nếu hoạt động ở tỉnh nhà, thì Công ty không được như ngày hôm nay, vì 1 năm thi công thủy lợi ở tỉnh nhà chỉ 40 tỷ. Các công trình đang thi công hiện nay chỉ 1 công trình trên tỉnh nhà, còn lại ở ngoài tỉnh. Nếu chỉ đầu tư xây dựng các công trình trong tỉnh thì công ty sẽ khó phát triển do nguồn vốn đầu tư cho thuỷ lợi của địa phương thấp mà cần phải đầu tư phát triển sản xuất ở các tỉnh khác.

- Về xây lắp thì doanh thu 2008: < 50tỷ.  2009: > 110 tỷ. 2010 >150 tỷ. Nếu phát triển thêm sẽ là sự phát triển nóng, bộ máy quản lý hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu mở rộng sản xuất. Đồng thời Nhà nước đang hạn chế vốn đầu tư, thị trường năm 2011 bị thu hẹp nên mở rộng sản xuất sẽ gặp nhiều khó khăn. Việc đầu tư mở rộng sản xuất phải phù hợp với đặc điểm tình hình chung của công ty và của cả nước và phải có hiệu quả. Không đầu tư dàn trải.

- Về việc tăng vốn điều lệ để đầu tư phát triển: do việc đầu tư chưa đủ điều kiện pháp lý. Đầu tư phát hành thêm vốn điều lệ phải đủ điều kiện pháp lý mới công bố và tiến hành tăng vốn điều lệ. Còn vốn cho xây lắp hiện nay không thiếu.

 

2. Ngoài mặt đạt được về mặt hiệu quả thương hiệu kinh tế. Nên phát triển thương hiệu Công ty về mặt xã hội. Cụ thể như: Thăm hỏi cổ đông, hiếu hỷ, xây dựng nhà tỉnh nghĩa, nhà tình thương, xoá đói giảm nghèo cùng với tỉnh nhà.

- Về hoạt động xã hội: Công ty cùng với Sở NN&PTNT Lâm Đồng đã tham gia các hoạt động xoá đói giảm nghèo hằng năm trong tỉnh.

- Về thăm hỏi CB-CNV trong công ty: giao cho công đoàn.

- Về mặt cổ đông: HĐQT không thể biết hết các cổ đông. Danh sách cổ đông phải có lý do chốt danh sách mới biết được. nên công ty không thể thực hiện được yêu cầu của cổ đông.

3. Đề nghị giải thích rõ phần nợ khó đòi nằm ở đâu ? kế hoạch thu hồi như thế nào?

- Nhìn chung, Công ty không có nợ xấu. Các khoản nợ hầu hết do Ngân sách nhà nước chưa thanh toán. Các công trình đã thi công xong tuy nhiên vẫn chưa được thanh toán vì phải giữ lại bảo hành, chờ quyết toán. Các khoản nợ này không phải là nợ khó đòi mà sẽ được thanh toán khi đến hạn và được bố trí vốn

4.-Các hợp đồng chuyển tiếp trong báo cáo hơn 200 tỷ có phải là hợp đồng chuyển tiếp sang năm 2011 không?

- Đầu tư tài chính 30 tỷ là đầu tư vào cái gì?

- Đầu tư mua sắm TSCĐ 8-10 tỷ là đầu tư mua sắm những tài sản nào?

- Các hợp đồng chuyển tiếp là tính đến 31/12/2010.

- Về đầu tư tài chính đến 31/12/2010 là 17 tỷ. theo Nghị quyết ĐHĐCĐ cho phép HĐQT được đầu tư với hạn mức <=30 tỷ. Do tình hình kinh tế hiện nay nên chưa thể đầu tư vào cổ phiếu lúc này.

- Về đầu tư TSCĐ: (1) Mua bán tài sản là do từ khấu hao được dùng để trả nợ ngân hàng và tái đầu tư. (2) Đầu tư vào cái gì còn phụ thuộc vào hợp đồng và nhu cầu SXKD. Hiện nay chưa thể đầu tư vào thiết bị vì lãi suất ngân hàng cao, chi phí sản xuất cao, hiệu quả thấp.

6. Trong báo cáo có nêu Đầu tư liên kết và đầu tư BĐS đề nghị nêu rõ

- Vấn đề này liên quan đến việc đầu tư tăng vốn điều lệ nhưng như đã nói ở trên là chưa có cơ sở pháp lý nên chưa công bố.

7. Hệ thống ISO 9001-2008 đề nghị giải thích và tiến độ thực hiện

- Đã được cấp chứng nhận đầu năm 2010 và vẫn đang duy trì.

 

 

2.8  Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.

Kết quả:

  1.Chủ tịch HĐQT:           ông Lê Đình Hiển

 

  2. Phó chủ tịch HĐQT:    ông Nguyễn Quang Trung

 

  3. Trưởng BKS:              ông Tô Văn An

 

 

 

2.9  Biểu quyết

Sau thời gian thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung mà Hội đồng quản trị trình trước Đại hội cổ đông:


 

2.9.1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010.

 

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010. Với tỷ lệ 100%      cổ phần dự họp biểu quyết thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2010:                                                               ĐVT: triệu đồng

-         Doanh thu thuần                                                :                     156.111

-         Giá vốn hàng bán                                              :                     131.251

-         Lợi nhuận gộp                                                   :                       24.859

-         Doanh thu hoạt động tài chính                           :                      5.604

-         Chi phí tài chính                                                :                          3.419

-         Chi phí bán hàng                                               :                                  0

-         Chi phí quản lý doanh nghiệp                             :                      7.508

-         Thu nhập khác                                                  :                            1.839

-         Chi phí khác                                                     :                              1.130

-         Lợi nhuận khác                                                 :                                709

-         Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                     :                     20.244

-         Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành                   :                       4.787

-         Lợi nhuận sau thuế TNDN                                :                         15.457

-         Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)              :              7.729 đồng

 

2.9.2- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các qũy năm 2010.

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các qũy năm 2010:                                                                              

 

STT

 

Diễn giải

 

Tỷ lệ

 

Năm 2010

1

Tổng lợi nhuận trước thuế

 

20.244.918.021

2

Lợi nhuận sau thuế

 

15.457.157.066

3

Chia cổ tức và trích lập các quỹ

 

 

3.1

Chia cổ tức 50%/vốn

64,69%

10.000.000.000

3.3

Quỹ đầu tư phát triển

33,64%

5.200.000.000

3.4

Quỹ khen thưởng – phúc lợi

1,67%

257.157.066

Kết quả thông qua với tỷ lệ biếu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết.

2.9.3- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2011                 

 

 

STT

 

Diễn giải

 

Kế hoạch năm 2011

1

Doanh thu thuần

150 tỷ đồng

2

Lợi nhuận trước thuế

20 tỷ đồng

3

Cổ tức chia cho cổ đông

24 ¸ 50%

4

Đầu tư mua sắm TSCĐ

10¸15 tỷ đồng

5

Khấu hao TSCĐ

8¸10 tỷ đồng

6

Đầu tư tài chính

30 tỷ đồng

Kết quả thông qua với tỷ lệ biếu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết.

 

 

2.9.4- Thông qua tổng mức thù lao HĐQT + BKS năm 2010 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS năm 2011

 

1. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2010 là: 225.127.500 đồng.

2. Quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2011 được hưởng theo Điều 4, Nghị quyết Đại hội cổ đông lần thứ 10 ngày 25/04/2010.

Kết quả thông qua với tỷ lệ biếu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết.

 

 

2.9.5- Thông qua quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc điều hành công ty năm 2011

 

Quyết định ông Lê Đình Hiển Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng trong năm tài chính 2011.

Kết quả thông qua với tỷ lệ biếu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết.

 

2.9.6- Thông qua việc lưa chọn các đơn vị kiểm toán năm 2011

 

Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng gồm:

1.      Công ty TNHH Kiểm toán DTL

2.      Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

3.      Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể trong số các công ty kiểm toán đã nêu trên với tỷ lệ biếu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết.

 

 

2.9.7- Thông qua việc bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

 

Nội dung biểu quyết bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thủy Lâm Đồng như sau:

Bổ sung: Mục 3, Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông “Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông kèm theo giấy ủy quyền và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của Cổ đông hoặc tới địa chỉ do Cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Bưu điện xác nhận Cổ đông đã nhận được nhưng Cổ đông không có phản hồi thì xem như Cổ đông đồng ý với các phương án mà HĐQT đưa ra, trường hợp thực hiện quyền bỏ phiếu thì Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT”

 

Kết quả thông qua với tỷ lệ biếu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết.

 

2.9.8-  Thông qua phương án tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu

 

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông gia hạn thực hiện phương án tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu do Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10 năm 2010 thông qua nhưng tính lại giá và thời điểm phát hành. Cụ thể:

1. Giá phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV là giá đã điều chỉnh sau khi thưởng cổ phiếu và được giảm 10.000 đồng/CP. Giá phát hành cho đối tác chiến lược là giá đã điều chỉnh sau khi thưởng cổ phiếu và được giảm giá 5.000 đ/CP.

2. Thời điểm tăng vốn và phát hành cổ phiếu giao cho HĐQT quyết định nhằm có lợi nhất cho Cổ đông.

Kết quả thông qua với tỷ lệ biếu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết.

 

2.9.9-  Ban thư ký thông qua Nghị quyết trước Đại hội

 

3.      Tổng kết và bế mạc Đại hội

 

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan đến các công tác nêu ở các điều trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Biên bản đã được 100% cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2011 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày

 

 

             THƯ KÝ                                                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Download (Right Click - Chọn Save Link as)

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2013 ( 23/4/2013 )
QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI TÊN GỌI CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÔNG TY ( 19/11/2012 )
NGHỊ QUYẾT - BIÊN BẢN ĐHĐCĐ LẦN THỨ 11 NĂM 2011 ( 18/4/2011 )
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V PHÊ DUYỆT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2010 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC LẦN 2 NĂM 2010 ( 24/1/2011 )
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ( 26/7/2010 )

Bản Quyền (C) 2008: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
Số 68 Hai Bà Trưng - Dalat - Lâm Đồng
Điện thoại: 84.63.3821854-3833850-Fax:063832542
Website:www.lhc.com.vn ,  Email:xdthuyloild@vnn.vn
Design By: Tin Trung Co., Ltd