Truy cập
  Visitor:26845
  Online:
   Thời tiết 
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
 Liên kết
KẾT QỦA BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 3 (2011-2015)


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

      THỦY LỢI LÂM ĐỒNG                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                        ------                                                                    -------

         Số: _____/TB-HĐQT                          Đà lạt, ngày  18  tháng 4 năm 2011

 

THÔNG BÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

 

“ Về kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2011 – 2015)“

 

             Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2011 của Công Ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng, ngày 16/4/2011.

             Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2011-2015).

             Căn cứ Biên bản họp phiên thứ 1 của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2011-2015).

             Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng thông báo Thành phần HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2011-2015), với nội dung như sau:

 

I-Hội đồng quản trị:

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Ghi chú

01

Ông Lê Đình Hiển

Chủ tịch HĐQT

Tái đắc cử

02

Ông Nguyễn Quang Trung

Phó chủ tịch HĐQT

Tái đắc cử

03

Ông Hầu Văn Tuấn

Ủy viên HĐQT

Tái đắc cử

04

Ông Bùi Trung Trực

Ủy viên HĐQT

Tái đắc cử

05

Ông Lê Đình Hòa

Ủy viên HĐQT

Thay Ông Võ Văn Đông

 

 

II-Ban kiểm soát:

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Ghi chú

01

Ông Tô Văn An

Trưởng BKS

Tái đắc cử

02

Bà Nguyễn Thị Lan Hương

Ủy viên BKS

Thay Ông Trần Duy Hà

03

Ông Vũ Hồng Tuấn

Ủy viên BKS

Tái đắc cử

 

 (Kèm theo bảng tóm tắt lý lịch của Ông Lê Đình Hòa và Bà Nguyễn Thị Lan Hương)

 

 

Nơi gửi:                          CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

- UBCK Nhà nước                                           CHỦ TỊCH HĐQT

 

- SGDCK Hà Nội

 

- VSD – CNTPHCM

- Website www.LHC.com.vn .

 

                                                                             Lê Đình Hiển 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

“Ứng viên đề cử bầu vào Hội đồng quản trị”

 

 

 

Họ và tên:                                     Lê Đình Hòa

Giới tính:                                       Nam

Năm sinh:                                      1953

Nơi sinh:                                        Hưng Yên

Quốc tịch:                                      Việt Nam

Dân tộc:                                         Kinh

 

Số CMND:                                     250 199 674 do CA Lâm Đồng cấp ngày 09/05/2005 

Nguyên quán:                                Hưng Yên

Địa chỉ thường trú:                        122A Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại liên lạc ở cơ quan:      0903 843252

Trình độ văn hóa:                          8/10

 

Trình độ chuyên môn:                  

 

Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức phát hành: không

 

Chức vụ công tác hiện nay tại các tổ chức khác:  Thành viên HĐQT Công ty CP Thương Mại Lâm Đồng

Số cổ phiếu đang nắm giữ:

 

+ Của bản thân:          45.800 cổ phiếu                    chiếm tỷ lệ: 2,29% VĐL

+ Đại diện nắm giữ: …………….. cổ phiếu                     chiếm tỷ lệ: …………… VĐL

 

Số CP những người có liên quan nắm giữ:  24.500  cổ phiếu

Hành vi vi phạm pháp luật:                        Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Các khoản nợ với Công ty:                         Không

Lợi ích liên quan với Công ty:                    Không

 Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

                                                                                   Lâm Đồng, ngày 31 tháng 03 năm 2011

 

                                                                                                        Người khai

 

                                                                                                 Lê Đình Hòa (đã ký) 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

“Ứng viên đề cử bầu vào Ban kiểm soát”

 

 

 

Họ và tên:                                     Nguyễn Thị Lan Hương

Giới tính:                                       Nữ

Năm sinh:                                      31/12/1968

Nơi sinh:                                        Lào Kai

Quốc tịch:                                      Việt Nam

Dân tộc:                                         Kinh

 

Số CMND:                                     250 291 784 do CA Lâm Đồng cấp ngày 21/07/2006 

Nguyên quán:                                Bình Định

Địa chỉ thường trú:                        09 Lê Hồng Phong, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại liên lạc ở cơ quan:      063 3812804

Trình độ văn hóa:                          12/12

Trình độ chuyên môn:                   Cử nhân kinh tế

 

Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức phát hành: không

 

Chức vụ công tác hiện nay tại các tổ chức khác: Phó trưởng phòng Kế toán tài vụ Trung tâm Quản lý Đầu tư và Khai thác Thủy lợi Lâm Đồng

 Số cổ phiếu đang nắm giữ:

 

+ Của bản thân:          48.400 cổ phiếu                    chiếm tỷ lệ: 2,42% VĐL

+ Đại diện nắm giữ: …………….. cổ phiếu                     chiếm tỷ lệ: …………… VĐL

 

Số CP những người có liên quan nắm giữ:   46.200  cổ phiếu

Hành vi vi phạm pháp luật:                        Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Các khoản nợ với Công ty:                         Không

Lợi ích liên quan với Công ty:                    Không

 Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

                                                                                  Lâm Đồng, ngày 31 tháng 03 năm 2011

 

                                                                                                        Người khai

                                                                                            Nguyễn Thị Lan Hương (đã ký)

 

 

 


KẾT QỦA BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 3 (2011-2015) ( 18/4/2011 )
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN VÀ THAM DỰ ĐHĐDCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 ( 24/1/2011 )
ông Hầu Văn Tuấn - Thành viên HĐQT đã mua 27.000CP ( 29/10/2010 )
Ông Hầu Văn Tuấn - Thành tiên HĐQT đăng ký mua 27.000cp ( 11/10/2010 )
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ( 7/9/2010 )
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ( 23/8/2010 )

Bản Quyền (C) 2008: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
Số 68 Hai Bà Trưng - Dalat - Lâm Đồng
Điện thoại: 84.63.3821854-3833850-Fax:063832542
Website:www.lhc.com.vn ,  Email:xdthuyloild@vnn.vn
Design By: Tin Trung Co., Ltd