Truy cập
  Visitor:26845
  Online:
   Thời tiết 
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
 Liên kết
Nội quy lao động 2012


    CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              THỦY LỢI LÂM ĐỒNG                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             -------------------------                         -------------------------------
             Số:  01 /QĐ - LHC-NQLĐ                   Đà Lạt, ngày 16 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Nội quy lao động.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 06 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động năm 2002 ; 2006 ; 2007

Căn cứ Nghị định số 41/CP ngà 06 tháng 07 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 07 năm 1995 của Chính phủ;.

Căn cứ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 09 năm 2003 của Bộ lao động- Thương binh và x hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 07 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ.
Theo đề nghị của Phòng Tổ chức Hành chính Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy lao động của Công tygồm 8 chương và 16 điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhận được hồ sơ đăng ký Nội quy lao động, những quy định trước đây trái với quyết định này đều bi bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, Các Trưởng Ban chỉ huy công trường trực thuộc Công ty và mọi người lao động trong đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                              CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XD THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
                                                                                                                GIÁM ĐỐC

  Nơi nhận:                                                                                   
- Sở LĐTB&XH LĐ (đăng ký)
- Như điều 3 (thực hiện).




                                                                                                              Lê Đình Hiển

 

NỘI QUY LAO ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo quyết định số   01/QĐ-LHC-NQLĐ ngày 16/01/2012 của Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng)


 

Căn cứ Bộ Luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 23/06/1994; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động các năm 2002 ; 2006 ; 2007;

Căn cứ Nghị định số 41/NĐ-CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật và trách nhiệm vật chất; Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và tổ chức lao động trong Công ty.

Nay Công bố Nội quy lao động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng gồm các điều khoản sau đây:

CHƯƠNG I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Bản nội quy lao động này bao gồm những quy định về kỷ luật lao động mà người lao động phải thực hiện khi làm việc tại trụ sở Công ty và tại các công trường trực thuộc Công ty, quy định việc xử lý đối với người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động, quy định trách nhiệm vật chất đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động làm thiệt hại đến tài sản của Công ty.

Điều 2. Nội quy lao động này được áp dụng đối với mọi loại hình lao động, kể cả người học nghề, tập nghề, thử việc (sau đây gọi là người lao động).

Điều 3. Bản nội quy lao động này gồm 8 chương và 16 điều. Những trường hợp không quy định trong Nội quy lao động này sẽ được áp dụng theo Luật Lao động, Thỏa ước lao động tập thể của Công ty và các quy định khác của Nhà nước.

CHƯƠNG II.
THỜI GIAN LÀM VIỆC – THỜI GIAN NGHỈ NGƠI

Điều 4. Thời gian làm việc

4.1. Ngày giờ làm việc: Ngày giờ làm việc thống nhất chung của Công ty là 8 giờ/ngày. Tuy nhiên tùy hoạt động chuyên môn của từng bộ phận mà ngày giờ làm việc có thể thay đổi.

(a)    Bộ phận văn phòng

-    Người lao động làm việc 08 giờ mỗi ngày, buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

-    Mỗi tuần làm việc 40 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu
-    Riêng ngày thứ Bảy làm việc theo khối lượng công việc đã được giao trong tuần chưa hoàn thành.

(b)    Bộ phận trực tiếp sản xuất (thi công tại công trường)

-    Tùy thuộc vào tính chất công việc của từng công trình, người lao động làm việc trong tuần không quá 48 giờ.

-    Trường hợp phải làm thêm giờ, BCH công trường bố trí ca kíp hợp lý đối với lực lượng thi công cơ giới, thủ công và cán bộ kỹ thuật, đảm bảo dây chuyền họat động tốt nhất. Một ca làm việc không quá 8 giờ. Thực hiện bồi dưỡng ca đêm bằng hiện vật. Làm việc thêm giờ được nghỉ bù.

Điều 5. Thời gian nghỉ ngơi

5.1. Nghỉ Lễ, Tết: Người lao động được nghỉ các ngày Lễ, Tết như sau

-    Tết Dương lịch    :    01 ngày (01/01 dương lịch).

-    Tết Âm lịch     :    04 ngày (01 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm ÂL).

-    Giỗ tổ Hùng Vương    :    01 ngày (Mùng 10/03 ÂL).

-    Ngày chiến thắng    :    01 ngày (30/04 dương lịch).

-    Ngày Quốc tế Lao động    :    01 ngày (01/05 dương lịch).

-    Ngày Quốc khánh    :    01 ngày (02/09 dương lịch).

Nếu những ngày nghỉ trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc tiếp theo.

5.2. Nghỉ phép (phép năm):

-    Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường được nghỉ 12 ngày, làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại được nghỉ 14 ngày. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng thì được tính tương ứng với số tháng đã làm, cứ 01 tháng được nghỉ 01 ngày.

-    Người lao động làm việc liên tục trong Công ty đủ 05 năm (60 tháng), cứ mỗi 05 năm được nghỉ thêm 01 ngày phép năm.

-    Người lao động có tổng thời gian nghỉ cộng dồn do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quá 06 tháng hoặc nghỉ ốm quá 03 tháng thì thời gian đó không được tính để hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm.

-    Tiền tàu xe, lương phép được tính trong Định mức Đơn giá Tiền lương Nội bộ  Công ty ban hành. Khoản tiền này được Công ty trích nộp BHXH, BHYT thay cho người lao động hàng tháng.

5.3. Nghỉ ốm, thai sản, điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Người lao động được nghỉ ốm, thai sản, điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,… được nghỉ làm việc theo giấy chứng nhận của bác sĩ và được hưởng chế độ BHXH theo Luật BHXH.

5.4. Nghỉ việc riêng có hưởng lương: Người lao động nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau:

-    Người lao động khi kết hôn     :    được nghỉ 03 ngày.

-    Con kết hôn             :    được nghỉ 01 ngày.

-    Bố, mẹ (kể cả của bên vợ hoặc bên chồng) chết, vợ hoặc chồng chết, con chết: được nghỉ 03 ngày.

5.5. Thời gian nghỉ ngơi đối với bộ phận trực tiếp sản xuất (thi công tại công trường: Thực hiện theo chế độ. Do điều kiện họat động của công trường ở những vùng xa xôi điều kiện đi lại khó khăn, các đơn vị cần bố trí nghỉ kết hợp, luân phiên. BCH công trường chỉ cho phép người lao động nghỉ 01 tháng 01 lần không quá 02 ngày (trừ các trường hợp đã nêu tại các khoản mục 5.1÷5.4).

CHƯƠNG III.
TÁC PHONG LÀM VIỆC - TRẬT TỰ TRONG CÔNG TY

Điều 6. Các quy định về tác phong làm việc – trật tự trong Công ty

6.1. Bộ phận văn phòng:

-    Hoàn thành công việc theo yêu cầu. Thường xuyên báo cáo trung thực kết qủa làm việc và công tác với Trưởng phòng hoặc người phụ trách trực tiếp và lãnh đạo đơn vị.

-    Người lao động phải đến làm việc và ra về đúng giờ quy định. Trường hợp đi công tác bên ngoài phải báo trước và được sự đồng ý của Trưởng phòng hoặc người phụ trách trực tiếp.

-    Để xe đúng nơi, đúng chỗ.
-    Trang phục sạch sẽ gọn gàng, trong giờ làm việc phải mặc đồng phục theo quy định của Công ty.

-    Có thái độ văn minh, lịch sự, cởi mở, hòa nhã, tôn trọng đồng nghiệp và khách hàng. Nghiêm cấm các hành vi thiếu tôn trọng khách hàng hoặc vì bất đồng ý kiến mà trù dập, nói xấu lẫn nhau, gây mất đoàn kết.

-    Không đến khu vực hạn chế hoặc nơi không thuộc trách nhiệm của mình. Không làm việc riêng, không cười nói ồn ào trong giờ làm việc hoặc tranh cãi lớn tiếng, ẩu đả làm ảnh hưởng đến công việc và uy tín của Công ty.

-    Trước khi ra khỏi nơi làm việc để đi công tác phải báo cáo lãnh đạo trực tiếp. Công tác hoàn thành phải báo cáo kết quả công việc.

-    Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ. Hồ sơ, tài liệu để trật tư, ngăn nắp theo đúng quy trình ISO 9001:2008.

-    Chấp hành sự phân công hợp lý của người phụ trách trực tiếp.
-    Giữ vệ sinh chung trong Văn phòng công ty và nơi làm việc. Giữ gìn bảo vệ tài sản máy móc thiết bị, dụng cụ sắp xếp ngay ngắn gọn gàng. Không gây lãng phí điện thoại, điện, nước, văn phòng phẩm khi sử dụng. Kiểm tra thường xuyên thiết bị phòng cháy chữa cháy.

-    Nghiêm cấm việc dùng chất kích thích, ma túy, rượu chè bê tha hoặc các hình thức cờ bạc trong giờ làm việc.

-    Nghiêm cấm mang vật liệu nổ, dễ cháy vào khu vực cơ quan.
6.2. Bộ phận trực tiếp sản xuất:

-    BCH công trường bố trí lán trại, kho hợp lý đảm bảo phòng chống cháy nổ đối với vật tư thiết bị thi công.

-    Giữ gìn cảnh quan môi trường nơi đóng quân, làm tốt công tác dân vận, đoàn kết chấp hành quy định về đăng ký tạm trú tạm vắng với chính quyền sở tại.

-    Nơi ăn chốn ở vệ sinh sạch sẽ gọn gàng. Trật tự trong giờ nghỉ ngơi.
-    Bố trí cắt cử người trực bảo vệ an toàn tài sản vật tư, công trình thi công.

-    Chấp hành chế độ báo cáo khối lượng và giá trị thực hiện, quản lý, sử dụng máy móc thiết bị,dụng cụ ,công cụ sản xuất ,  nhân lực hàng tháng theo quy định.

-    Thực hành tiết kiệm trong sản xuất, đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ thuật công trình. Phát huy tinh thần làm chủ sáng tạo cải tiến hợp lý hoá sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

-    Nghiêm cấm việc dùng chất kích thích, ma túy, rượu chè bê tha hoặc các hình thức cờ bạc trong giờ làm việc.

-    Nghiêm cấm mang vật liệu nổ, dễ cháy vào khu vực cơ quan.

CHƯƠNG IV.
AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI NƠI LÀM VIỆC

Điều 7. Các quy định về an toàn vệ sinh lao động

7.1.    Người lao động có trách nhiệm bảo quản không để hư hỏng, mất mát các trang bị bảo hộ lao động được giao sử dụng. Người làm mất mát, hư hỏng các trang bị này sẽ bị xử lý kỷ luật và phải bồi thường các thiệt hại gây ra.

7.2.    Luôn nêu cao ý thức PCCC, chống cháy nổ. Luôn quan tâm và tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh lao động, đặc biệt tại các nơi có yêu cầu nghiêm ngặt về cháy, nổ.

7.3.    Người lao động phải có chuyên môn, nghiệp vụ, có văn bằng chứng chỉ đào tạo huấn luyện được bố trí đúng nghề nghiệp giỏi chuyên môn biết các nghề khác, có sức khỏe để đáp ứng công việc được giao. Có thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để làm việc lâu dài.

7.4.    Người lao động làm việc trên công trường bắt buộc phải sử dụng bảo hộ lao động, các dụng cụ an toàn lao động phù hợp với công việc.

7.5.    Nơi làm việc, kho tàng phải có phương tiện phòng chống cháy nổ, có nơi để an toàn, dễ lấy khi cần thiết sử dụng.

7.6.    Khi có sự cố cháy nổ hoặc tai nạn lao động thì người có trách nhiệm phải có biện pháp khắc phục, cấp cứu kịp thời. Báo cáo trực tiếp với lãnh đạo công ty và cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý. Nghiêm cấm mọi hành vi che dấu hoặc làm sai lệch nguyên nhân, hiện trường xảy ra tai nạn và hỏa hoạn gây khó khắn cho công tác khắc phục, điều tra xử lý.

7.7.    Đối với lực lượng thi công cơ giới, vận chuyển, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy về phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra các thiết bị an toàn, duy tu bảo dưỡng, sữa chữa định kỳ theo quy định.

7.8.    Người lao động có quyền từ chối không làm việc hoặc ra khỏi nơi làm việc khi phát hiện có nguy cơ xảy ra tai nạn đe dọa sức khỏe và tính mạng của mình, nhưng phải báo ngay cho lãnh đạo trực tiếp để có phương án khắc phục kịp thời.

7.9.    Người ra về sau cùng có trách nhiệm kiểm tra tắt đèn, tắt các thiết bị dùng điện, khóa cửa phòng làm việc trước khi ra về.

7.10.    Nơi làm việc giữ gìn sạch sẽ, bố trí xếp đặt thiết bị, máy móc, tài liệu, sổ sách thuận lợi cho sử dụng đảm bảo đủ ánh sáng, không khí.

7.11.    Người lao động có ý thức giữ vệ sinh chung tại công trường thi công, các chất thải ăn uống sinh hoạt phải chôn lấp, xử lý ở vị trí xa nơi ăn ở. Chất thải rắn, phế liệu, bao bì được tập trung thu gom để xử lý không để gây ô nhiễm nguồn nước và đất, gây ra tai nạn lao động.

Điều 8. Trách nhiệm quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động

8.1.    Lãnh đạo cao nhất của các bộ phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm ban hành, bổ sung các quy định lao động phù hợp với điều kiện của bộ phận mình phụ trách để người lao động biết và chấp hành.

8.2.    Lãnh đạo cao nhất của các bộ phận kết hợp cùng tổ chức công đoàn thường xuyên tuyên truyền phổ biến về kỹ thuật an toàn lao động, phòng chống cháy nổ cho người lao động đề phòng tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

8.3.    Người phụ trách trực tiếp của bộ phận có trách nhiệm quản lý các vấn đề an toàn vệ sinh lao động tại khu vực mình phụ trách. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở nhân viên của mình chấp hành các quy định phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào.

8.4.    Người phụ trách trực tiếp bộ phận liên đới chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy nổ, tai nạn,… tại bộ phận mình phụ trách.

CHƯƠNG V.
BẢO VỆ TÀI SẢN VÀ BÍ MẬT CÔNG NGHỆ, KINH DOAN


Điều 9. Bảo vệ tài sản Công ty

9.1.    Người lao động trong công ty có trách nhiệm bảo vệ tài sản chung và những tài sản thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

9.2.    Giữ gìn an toàn tuyệt đối tài liệu, số liệu hoạt động kinh tế, kỹ thuật liên quan trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

9.3.    Không được tự ý tiết lộ, cung cấp tài liệu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào khi chưa có ý kiến của người sử dụng lao động.

9.4.    Ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp, đặc biệt khi có quyết định của cơ quan pháp luật và trường hợp kiểm tra hành chính của cơ quan quản lý cấp trên, còn tất cả các ngành khi kiểm tra lĩnh vực nào phải có quyết định về nội dung chương trình, thời gian, địa điểm kiểm tra và được thống nhất của lãnh đạo công ty.

9.5.    Nghiêm cấm mọi hiện tượng mua bán, cho mượn, thuê vật tư, thiết bị máy móc, xe máy khi chưa có ý kiến của người sử dụng lao động hoặc trái với định mức nội bộ công ty.

CHƯƠNG VII.
KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Điều 10. Các hình thức kỷ luật

10.1.    Khiển trách trong thời gian 03 tháng đối với các hành vi sau:

(a)    Tự ý bỏ việc từ 01 đến 02 ngày trong 01 tháng không có lý do chính đáng.

(b)    Không đảm bảo ngày, giờ quy định, đi trễ về sớm thuộc khoản 4.1 điều 4. Làm việc riêng trong giờ hành chính, bị nhắc nhở bằng miệng 03 lần trong 01 tháng.

(c)    Vi phạm các điều 6, 7, 8, 9 trong Nội quy này.

10.2.    Cảnh cáo trong thời gian 06 tháng, chuyển làm công tác khác, giảm mức lương trong các trường hợp:

(a)    Tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật khiển trách.

(b)    Tự ý bỏ việc từ 03 đến 05 ngày trong 01 tháng không có lý do chính đáng.

(c)    Vi phạm khoản 9.5 của điều 9 trong Nội quy này.

10.3.    Kỷ luật sa thải: theo điều 85 của Bộ Luật lao động

(a)    Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của Công ty. Mức độ gây thiệt hại từ 10 triệu đồng trở lên được xem là nghiêm trọng.

(b)    Người lao động bị xử lý kỷ luật chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật.

(c)    Người lao động tự ý bỏ việc 07 ngày trong 01 tháng hoặc 20 ngày trong 01 năm cộng dồn mà không có lý do chính đáng.

Điều 11. Trách nhiệm vật chất

11.1.    Người lao động làm việc tại Công ty phải có khoản tiền thế chấp hoặc bảo lãnh tùy thuộc vào nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ quy định tại Điều lệ Công ty. Khi vi phạm bị xử lý kỷ luật còn phải bồi thường vật chất được quy định tại Định mức Đơn giá Nội bộ Công ty.

(a)    Sử dụng, tiêu hao vật tư, nhiên liệu vượt quá định mức quy định trong thi công tại công trường, người trực tiếp phụ trách phải bồi thường 100% giá trị tại thời điểm  kiểm tra phát hiện sai phạm. Sau đó truy cứu trách nhiệm các cá nhân tham gia gây ra thiệt hại.

(b)    Người lao động để mất mát, hư hỏng dụng cụ thiết bị máy móc thi công vật tư, phụ tùng thay thế phải bồi thường toàn bộ giá trị thiệt hại theo giá thị trường.

(c)    Cán bộ, nhân viên quản lý công ty trong tháng khi thực hiện nhiệm vụ được giao sơ xuất hoặc thiếu trách nhiệm để gây ra ảnh hưởng tới công việc chung của Công ty bị cắt giảm tiền lương từ 10%÷30% ngay trong tháng.

(d)    Người lao động bị thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo trong Công ty bị cắt tiền thưởng.

11.2.    Người lao động vi phạm khi có quyết định bồi thường phải tập trung giải quyết khắc phục hậu quả nếu giải quyết không kịp thời, khoản tiền bồi thường phải trừ vào tiền thế chấp, bảo lãnh,  tiền lương.

CHƯƠNG VIII.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Nội quy lao động này được đăng ký với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lâm Đồng, là cơ sở để Công ty quản lý lao động, điều hành sản xuất kinh doanh và xử lý các trường hợp vi phạm của Người lao động làm việc trong Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng. Tất cả Người lao động trong Công ty có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Nội quy lao động này.
Điều 13. Sau khi đăng ký, Phòng Tổ chức Hành chính Công ty có trách nhiệm phổ biến Nội quy lao động này đến từng bộ phận, từng lao động để chấp hành bằng các hình thức phát tài liệu, đăng trên website http/:www.lhc.com.vn của công ty.

Điều 14. Trưởng các Bộ phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm căn cứ Nội quy lao động này, triển khai bổ sung các nội quy, quy định nội bộ phù hợp với điều kiện làm việc tại Bộ phận mình quản lý. Các quy định nội bộ của các Bộ phận trực thuộc Công ty không được trái với các điều trong Nội quy lao động này.

Điều 15. Nội quy lao động này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày đăng ký với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lâm Đồng. Và được niêm yết tại nơi làm việc của từng bộ phận trực thuộc Công ty.

Điều 16. Nội quy lao động này sẽ được cập nhật sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với sự thay đổi về sản xuất kinh doanh và Tổ chức của Công ty ( nếu có) .

                                                                               Đà Lạt, ngày 16 tháng 01 năm 2012
                                                                                                      GIÁM ĐỐC
                                                                                                   Lê Đình Hiển



Download (Right Click - Chọn Save Link as)

Nội quy lao động 2012 ( 31/1/2012 )
Thỏa ước lao động tập thể 2012 ( 31/1/2012 )

Bản Quyền (C) 2008: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
Số 68 Hai Bà Trưng - Dalat - Lâm Đồng
Điện thoại: 84.63.3821854-3833850-Fax:063832542
Website:www.lhc.com.vn ,  Email:xdthuyloild@vnn.vn
Design By: Tin Trung Co., Ltd